Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Ground of Being geleverde diensten en producten. Ground of Being is gevestigd aan de Wevershof 12, 4871KW te Etten-Leur.

Praktijk Ground of Being hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Ground of Being houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperk, tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ((AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  In dit privacyreglement word jij geïnformeerd over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk Ground of Being

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

De praktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor zorgverlening;
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • Jij wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de zorgverlener of via mijn website;
 • Sanne de Burger is als enige therapeut werkzaam binnen de praktijk en verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste dossieraanpassing), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene:

Jij hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als jij gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun jij dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan de praktijk.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Verwijzingen en aanmeldingen van nieuwe cliënten;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Soms is het in het kader van de behandeling belangrijk of waardevol om overleg te hebben met een andere behandelaar. Wanneer dit het geval is, dan zal ik dit met jou bespreken en jou vragen om een apart toestemmingsformulier hiervoor in te vullen en te tekenen. Zonder deze schriftelijke toestemming zal er geen overleg plaatsvinden.

Maillijst

Je kunt op de maillijst terecht komen via de website van Ground of Being door je gegevens in te vullen en te bevestigen of na mondelinge toestemming na een geleverde product of dienst door Ground of Being. De maillijst geef of verkoop ik niet aan derden. Deze is puur bedoeld om jou uit te informeren door middel van nieuwsbrieven over alle ontwikkelingen binnen Ground of Being en om ervaringen te delen en je te informeren en uitnodigen voor producten en diensten. Mocht je hier geen gebruik meer van willen maken kun je jezelf via de mail uitschrijven of je gegevens aanpassen.

Digitale communicatie

Via de website, mail, whatsapp, sms, Facebook, Facebook messenger, Instagram en andere sociale media kun je met mij communiceren. Deze gegevens verwerk ik slechts voor de communicatie met jou, om je te informeren over diensten en producten, diensten te kunnen leveren, je mogelijke inschrijving te verwerken en/of het maken van een factuur.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de praktijk van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan jou vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Kwaliteit

Ik ben voortdurend bezig om de kwaliteit van mijn zorg te verbeteren. Ik doe dit onder andere door intercollegiale toetsing, periodieke audits (op naleven van de beroepscode en relevante wet– en regelgeving), voor het behalen en monitoren van certificeringen en voor onderzoek van calamiteiten of incidenten. In dat kader kan er periodiek en op basis van geheimhouding een steekproef controle uitgevoerd worden door gekwalificeerde auditors.

Vraag of klacht

Heb je en vraag of ben je het niet eens met de hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop Ground of Being omgaat met jouw gegevens? Dan ga ik graag met jou in gesprek. Stuur hiervoor een e-mail naar info@groundofbeing.nl Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.  

Ground of Being juni 2023